İngilizce Öğreniyorum #24# Simple Present Tense 2 - Geniş Zaman 2

3 months ago

1.jpg

İngilizce derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geniş zaman konusuna başlamıştık. İlk dersimizde ise isim cümlesi yapısı öğrenmiş ve örnekler yapmıştık. Aşağıdaki linkten ilk derse tekrardan bakabilirsiniz.

https://weku.io/blog/@ronaldo420/ingilizce-oegreniyorum-23-simple-present-tense-genis-zaman

Bu dersimizde ise fiil cümle yapısını öğrenmeye ve örnekler çözmeye çalışacağız.

Fiil (Hareket) Cümle Yapısı

Olumlu Cümle

Fiil cümlelerinde he / she / it öznelerinden sonra gelen fiile s takısı eklenir. Bu sadece olumlu cümle için ve bu özneler için geçerlidir.

  • I / You / We / They + fiil + .....

  • He / She / It + fiil + s takısı + ......

For Example:

I play tennis every day.

We usually watch TV.

My father works in a company.

He goes to gym every day.

Olumsuz Cümle

Olumsuz cümle yapısında ise I / You / We / They öznelerinden sonra do not kullanılır. He / She / It öznelerinden sonra ise does not kullanılır. Fiile s takısı eklenmez.

  • I / You / We / They + do not + fiil + .....

  • He / She / It + does not + fiil ......

NOT: do not ifadesinin kısaltılmışı ise don't şeklindedir. does not ifadesinin kısaltılmışı doesn't şeklindedir.

For Example:

I don't play tennis every day.

We don't usually watch TV.

My father doesn't work in a company.

He doesn't go to gym every day.

Soru Cümlesi

Soru cümlelerinde yardımcı fiil olan do ve does başa getirilerek yapılır. Yine fiillere s takısı eklenmez.

  • Do + I / You / We / They + fiil + ..... +?

  • Does + He / She / It + fiil ...... +?

For Example:

Do i play tennis every day?

Do we usually watch TV?

Does my father work in a company?

Does he go to gym every day.?

  • Sorulara cevap verirken kısa veya uzun şekilde olumlu ve olumsuz cevap verebiliriz.

For Example:

Do i play tennis every day?

Yes, i do. ( Olumlu kısa cevap)

No, i don't. (Olumsuz kısa cevap)

Yes, i play tennis every day. (Olumlu uzun cevap)

I don't play tennis every day.

2.jpg

Geniş Zamanda Kullanılan Sıklık Zarfları

Geniş zamanda çok sıklıkla kullanılan sıklık zarflarımız var. Sıklık zarfları genellikle özne ile fiil arasında kullanılırlar.

always daima
usually genellikle, çoğunlukla
generally, normally genellikle
often, frequently sık sık
sometimes bazen
not often sık değil
occasionally zaman zaman
seldom, rarely nadiren
hardly ever, almost ever neredeyse hiç
never asla, hiç

For Example:

I never smoke.

She sometimes goes to the cinema.

He usually goes to school by car.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!