İngilizce Öğreniyorum #27# Conjunctions - Bağlaçlar

2 months ago

1.jpg

Bu dersimizde bağlaçlar konusunu öğreneceğiz. Önceki derslerde gördüğümüz konuları ara sıra tekrar etmeyi unutmayın.

Conjunctions yani bağlaçlar cümlede fiilleri, sıfatları, isimleri, zarfları bağladıkları gibi cümleleride bağlayan kelimelerdir. En çok kullanılan bağlaçlarımız şu şekilde:

and ve
but ama
or veya, ya da
for çünkü
so bu yüzden
yet henüz
though gerçi
although -e rağmen
eventhough buna rağmen
while halbuki, iken
if eğer
only if yalnızca
unless olmadıkça
until -e kadar
provided that şartıyla
assuming that farz et ki
even if -se bile
in case, in case that durumunda
than göre, -dan, -den
rather than ziyade
whether olup olmadığını
as much as kadar
whereas oysa, halbuki
after sonra
as long as olur olmaz
before önce
by the time zamanına kadar
now that şimdi
once bir zamanlar
since -den beri
till -e kadar
when -dığı zaman
whenever her ne zaman
because çünkü
so that böylece
in order, in order that amacıyla
whatever her neyse
which hangi
whichever hangisi olursa
whoever her kim
whom kime
whomever kişiye
how nasıl
as though sanki
as if sanki
where -dığı yerde
wherever her nerede
also ayrıca
besides dışında
furthermore ayrıca
likewise aynı şekilde
moreover dahası
however ancak
nevertheless yine de
nonetheless yine de
still hala, yine
conversely tersine
instead yerine
no sooner yapar yapmaz
either .....or ya ......ya
otherwise aksi halde
rather daha doğrusu
accordingly buna göre
consequently sonuç olarak
hence bundan dolayı
meanwhile bu arada
then daha sonra
therefore bu nedenle
thus böylece
whether olup olmadığını
neither .....nor ne ......ne de
both .......and hem .......hem de

Gelecek derslerimizde bağlaçlar konusunu işlemeye devam edeceğiz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!