အတိတ္အယူအဆ

2 months ago
in life

မိစၦာဒိ႒ိ (၆၂) ပါးထဲမွာ အတိတ္ဘ၀နဲ႔
ပတ္သတ္ၿပီး အယူမွားတာက (၁၈)ခု၊
အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အယူမွားတာက (၃၉)ခ
ပစၥဳပၸန္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အယူမွားတာက (၅)ခု
ေပါင္း(၆၂)ခု ျဖစ္ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။
သႆ တဒိ႒ိ (၄)မ်ိဳး
ဧကစၥသႆ တဒိ႒ိ (၄)မ်ိဳး
အႏၱာနႏၱဒိ႒ိ (၄)မ်ိဳး
မိမိက ဘာအသိဉာဏ္မွ်မရွိသျဖင့္
သူတစ္ပါးကေမးလွ်င္လည္း မင့္က တမလြန္ရွိ
တယ္ဆုိရင္ အဲဒါမွန္တယ္လုိ႔ ေျဖဆုိမယ္။ ဒါေပမဲ့
ငါဟာ ဟုိအယူလည္း ငါမယူ၊ ဒီအယူလည္း ငါမယူ၊
ဟုိဟာဒီဟာ ဘယ္ဟာမွမယူတာလည္း မဟုတ္
စသည္ျဖင့္ ပညာနည္းၿပီး ကတ္သီးကတ္သတ္
လုပ္ကာ စကားလြဲယူေသာ အယူ၀ါဒ။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!